Algemene voorwaarden


123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd aan Willem Van Saeftingelaan 11, 9170 De Klinge, België en ingeschreven bij het KBO onder ondernemingsnummer 809.611.686.

Deze voorwaarden en de hiervan deel uitmakende Verwerkersovereenkomst - in PDF-formaat te downloaden via https://www.123-webhost.net/downloads/verwerkersovereenkomst.pdf - zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door 123-webhost worden gedaan of gesloten.

Deze voorwaarden gelden ook op alle door 123-webhost ontvangen orders van de Opdrachtgever, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door 123-webhost voor de Opdrachtgever worden verricht of gemaakt.


Artikel 1 - Definities


1. Leverancier: 123Media VOF, hierna genoemd '123-webhost'.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met 123-webhost een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie 123-webhost een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Producten en Diensten van 123-webhost: de door 123-webhost geleverde producten en diensten zoals bijvoorbeeld webhosting, virtual serververhuur, resellerpakketten, verhuur van colocatieruimte, huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

5. Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van 123-webhost.

6. Website: de door 123-webhost geëxploiteerde website.


Artikel 2 - Voorwaarden voor de serviceverlening

- Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever het online bestelformulier middels een elektronisch bestelproces op de Website heeft ingevuld en electronische acceptatie daarvan door 123-webhost heeft plaatsgevonden. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn. Hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Producten en Diensten bindend.

- Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

- Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van - of niet voorkomen in - deze Algemene Voorwaarden zijn voor 123-webhost alleen bindend indien en voor zover deze door 123-webhost uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

- De overeenkomst tussen 123-webhost en de Opdrachtgever gaat direct in op het moment van goedkeuring door 123-webhost van een ingediende aanvraag. Het corresponderende tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

- 123-webhost behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.


Artikel 3 - Uitvoering van de Dienst

- Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal 123-webhost zo spoedig mogelijk de Producten en Diensten uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van Opdrachtgever.

- Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert 123-webhost dat de Producten en Diensten naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

- Indien en voor zover een goede uitvoering van de Producten en Diensten dit vereist, heeft 123-webhost het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 123-webhost accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

- Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Producten en Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 123-webhost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Producten en Diensten, tijdig aan 123-webhost worden verstrekt.

- De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.

- 123-webhost heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens 123-webhost niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Onder 'in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden' wordt mede verstaan:

• Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk beschermd is.

• Materiaal dat door 123-webhost wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.

• Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten en/of die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

- Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

• Pirated software
• Hacker programma's of archieven
• Warez sites
• Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
• IRC bots
• Criminals-games en afgeleiden hiervan
• Erotische websites/webshops

- Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is 123-webhost gerechtigd hiervan aangifte te doen. 123-webhost kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties 123-webhost verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.


Artikel 4 - Prijzen

- Alle op de door 123-webhost geëxploiteerde Website vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangeven.

- Alle prijzen op de Website en andere documentatie van 123-webhost zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

- Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is 123-webhost gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. 123-webhost zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per email, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst - mits schriftelijk - te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

- Alle voor 123-webhost uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.


Artikel 5 - Gebruiksregels

- Elke account heeft zijn eigen cgi-bin map. 123-webhost behoudt zich het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server-werking beïnvloeden.

- Het is Opdrachtgever niet toegestaan eigen chatrooms te installeren.

- Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers is ten strengste verboden.

- IRC of IRC-bots zijn niet toegestaan op onze servers.

- Onze servers kunnen niet worden ingezet als de bron, tussenschakel of doelwit van spam, flames, of zogeheten 'mailbommen'.

- Elke poging om onze servers aan te vallen of op een andere wijze onstabiel te maken is strikt verboden.

- Sites met als primair doel file-distributie worden niet toegestaan op onze servers.

- Erotische websites en -shops, gameservers en hieraan gerelateerde websites worden niet toegestaan op onze servers.

- Onze servers kunnen niet gebruikt worden voor mirrorsites van andere websites met een algemeen aangenomen dubieus of incorrect karakter.

- Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.


Artikel 6 - Traffic (dataverkeer) regels

- Ieder hosting- en vps-pakket krijgt een vooraf ingesteld volume maandelijks dataverkeer ter beschikking. Dit volume volstaat ruimschoots voor de meeste websites en doeleinden en wordt aan het begin van iedere maand gereset. Bij regelmatige en/of een significante overschrijding van het maandelijkse volume zal verzocht worden over te stappen op een pakket met een groter volume.

- Onder dataverkeer wordt verstaan: alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

- De maximale hoeveelheid dataverkeer per maand is niet overdraagbaar naar een volgende maand.


Artikel 7 - Toegang

- Toegang tot alle services verbonden aan onze dienstverlening is primair bedoeld voor personen die volgens onze administratie direct verbonden zijn met het Product of de Dienst. Zonder toestemming van 123-webhost is het Opdrachtgever verboden de door 123-webhost verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

- 123-webhost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan op het account via een door de Opdrachtgever aan derden verleende toegang tot de services.


Artikel 8 - Hosting en aanverwante diensten

- 123-webhost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Producten en Diensten. Bij overschrijding van dit maximum is 123-webhost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

- Upgrading van virtuele hostingpakketten is te allen tijde mogelijk. Bij een upgrade wordt enkel het verschil in pakketprijs, berekend op het aantal maanden dat het hostingcontract nog loopt, in rekening gebracht. Downgrading van virtuele hostingpakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per verlengdatum van het abonnement. Opdrachtgever dient downgrading minimaal 5 dagen voor het einde van de dan lopende contractsperiode schriftelijk, per fax of via het klantenpaneel te verzoeken aan 123-webhost.


Artikel 9 - Domeinnamen en IP-adressen

- Indien is overeengekomen, dat 123-webhost voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

- Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS.be, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en R.I.P.E.. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP- adressen. 123-webhost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

- Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart 123-webhost tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam 123-webhost geen bemiddeling heeft verleend.


Artikel 10 - Beschikbaarheid van de Producten en Diensten

- 123-webhost zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door 123-webhost opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.

- 123-webhost zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. 123-webhost is hierbij echter afhankelijk van haar leveranciers. 123-webhost is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Producten en Diensten niet ten goede komt.

- 123-webhost zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk waarvan 123-webhost gebruik maakt. 123-webhost kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

- Indien naar het oordeel van 123-webhost een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 123-webhost of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van email of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is 123-webhost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid

- 123-webhost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door haar Opdrachtgeveren gehoste websites. De verantwoordelijkheid van de inhoud van de website berust volledig bij de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent dit.

- 123-webhost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is 123-webhost gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving of schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van een server of bij netwerkonderbrekingen.

- De aansprakelijkheid van 123-webhost voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door 123-webhost van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen verplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van 123-webhost, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €250,00 (exclusief BTW).


Artikel 12 - Storingen en overmacht

- 123-webhost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. 123-webhost zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 123-webhost is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

- 123-webhost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal 123-webhost zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. 123-webhost is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

- 123-webhost zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Producten en Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

- In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat 123-webhost door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van 123-webhost kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 13 - Betaling

- Voor alle betalingen geldt een betalingstermijn van uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Domeinnamen en hostingaccounts worden uitsluitend per jaar gefactureerd. VPS-servers worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij door Opdrachtgever wordt gekozen voor betaling per kwartaal of per half jaar. SSL-certificaten worden jaarlijks of tweejaarlijks gefactureerd, al naar gelang de door de Opdrachtgever gekozen geldigheidstermijn van het certificaat.

- 123-webhost stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een (digitale) factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De Opdrachtgever gaat expliciet akkoord met de toezending van een digitale factuur per email in PDF-formaat. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een juist werkend emailadres waar de digitale factuur naar toe gezonden kan worden en is verantwoordelijk voor het juist functioneren van het opgegeven emailadres. Indien Opdrachtgever verzoekt om de facturatie per reguliere post te ontvangen, dan is dit mogelijk na bevestiging van 123-webhost tegen een administratieve vergoeding van €2,50 excl. BTW per factuur.

- Indien de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door 123-webhost geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien 123-webhost tot buitengerechtelijke incasso moet overgaan komen de kosten daarvan, met een minimum van €40 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van Opdrachtgever.

- Abonnementen waarvan de betaling via buitengerechterlijke incasso dient te worden geïnd worden automatisch stopgezet na de lopende abonnementsduur.


Artikel 14 - Contractduur

- De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het hostingaccount wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.

- De overeenkomst van resellerhosting of een vps-server wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) maand en is maandelijks opzegbaar.

- De overeenkomst van een SSL-certificaat wordt aangegaan voor een periode van 1 of 2 jaar, afhankelijk van de door Opdrachtgever gekozen geldigheidsperiode van het certificaat.

- 60 dagen voor afloop van de periode ontvangt de Opdrachtgever per email een herinnering aan het lopende abonnement waarbij de mogelijkheid wordt geboden het abonnement op te zeggen tot uiterlijk 5 dagen voor de verlengdatum.

- De overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) kan niet tussentijds worden opgezegd.

- Indien Opdrachtgever een consument is kan deze na verlenging het hostingaccount op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen één maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'één maand' opzegtermijn wordt verstaan: uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand. De verlenging van een domeinnaam of SSL-certificaat kan niet tussentijds worden stopgezet, hiervoor is Leverancier onderhevig aan contracten met derde partijen zoals de registrar, domeinregistry en uitgever van het SSL-certificaat.

- Opzeggingen dienen minstens 5 dagen voor de volgende factuurdatum plaats te vinden en kunnen uitsluitend gebeuren in het klantenpaneel dat door 123-webhost tijdens de looptijd van de dienstverlening aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.


Artikel 15 - Weigering en maatregelen

- 123-webhost reserveert het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

- 123-webhost heeft het recht een service te weigeren of stop te zetten wanneer de Opdrachtgever de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet naleeft.

- Bij elke vorm van een overtreding kan het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd worden.

- 123-webhost is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de Opdrachtgever valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de Opdrachtgever gehouden te betalen voor de (opgeschorte) diensten of producten.


Artikel 16 - Geheimhouding

- Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

- Leverancier zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Leverancier, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


Artikel 17 - Reclame

- Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Leverancier vervalt.

- Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 10 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Leverancier.

- Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs voor het Product of de Dienst.

- Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.


Artikel 18 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden

- 123-webhost is gerechtigd deze algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

- Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van 123-webhost of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

- Indien de Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging de gelegenheid per post tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging jegens deze Opdrachtgever niet van toepassing is.

- Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijziging – stilzwijgend – te hebben aanvaard.


Artikel 19 - Slotbepalingen

- Op alle door of namens 123-webhost gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

- Alle geschillen tussen 123-webhost en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 123-webhost haar vestigingsplaats heeft.

- Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

- In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

• de Overeenkomst;
• de eventuele bijlagen;
• deze algemene voorwaarden;
• eventuele aanvullende voorwaarden.

- De logfiles en administratie van 123-webhost leveren ten aanzien van de Opdrachtgever volledig bewijs op van de stellingen van 123-webhost, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

- Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

Klantenpaneel login

Laatste nieuwsAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.